Wydziały - Biuro ds. Gospodarki Odpadami

Biuro ds. Gospodarki Odpadami

 

lokalizacja: plac Ratuszowy 6 - BOI, parter prawa strona stanowisko nr 3, I piętro pokój 103, plac Ratuszowy 5 - III i IV piętro - pokoje 313, 401, 409, 411
godz. pracy: godziny pracy Urzędu Miejskiego
telefon: 33 4701 262 sekretariat, wykaz telefonów poniżej
fax: 33 4971 787
e-mail: bgo@um.bielsko.pl
strona www: czystemiasto.bielsko-biala.pl
link: informacje

DANE KONTAKTOWE - TEMATYCZNIE:

 

DZIENNIK PODAWCZY, INFORMACJA, PRZYJĘCIA STRON:

osobiście:

- Przyjmowanie deklaracji, wniosków (na usługę dodatkową, kompostownik) oraz innych pisemnych wniosków, zgłoszeń i reklamacji:

plac Ratuszowy 6 (budynek z pomarańczowymi oknami) - parter - prawa strona - Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 3,

 

- Przyjęcia stron, wypełnianie deklaracji, nadawanie indywidualnych numerów kont i inne uzgodnienia:

plac Ratuszowy 6 (budynek z pomarańczowymi oknami) - I piętro, pok. 103,

 

 

godz. pracy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej:

Pn, Wt, Śr - 7.30 - 15.30
Czw - 8.00 - 17.00
Pt - 8.00 - 15.00

 

e-mailowo: bgo@bielsko-biala.pl

UWAGA! Skutki prawne wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego
rodzi zgłoszenie dokumentu jedynie poprzez adres: www.sekap.pl lub opatrzenie dokumentu elektronicznego bezpiecznym podpisem cyfrowym nadawcy weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 

Reklamacje w sprawie odbioru odpadów można zgłaszać e-mailowo bez kwalifikowanego certyfikatu (podpisu elektronicznego) na adres: odpadykomunalne@um.bielsko.pl - pod warunkiem wysłania w terminie 2 dni roboczych licząc od daty ustalonej w harmonogramie odbioru odpadów, z podaniem adresu oraz imienia i nazwiska właściciela nieruchomości  

 

strona www BIP: gospodarka odpadami komunalnymi

 

wysyłanie dokumentów pocztą:

 

Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Biuro ds. Gospodarki Odpadami
plac Ratuszowy 1
43-300 Bielsko-Biała

 

 

DEKLARACJE, WYMIAR OPŁATY:

Informacje indywidualne w sprawie deklaracji oraz o indywidualnych numerach kont:

e-mailowo: deklaracje@um.bielsko.pl

osobiście: Biuro ds. Gospodarki Odpadami, plac Ratuszowy 6 (budynek z pomarańczowymi oknami), I piętro, pokój nr 103 lub zgodnie z wezwaniem na piśmie

 

Informacje ogólne w sprawie deklaracji oraz zasad nadawania numerów kont:

na stronie www: czystemiasto.bielsko-biala.pl

telefonicznie:

DGO-1 tel. 33 470 12 64
DGO-2
tel. 33 470 12 65
DGO-3
tel. 33 470 12 67
DGO-4
tel. 33 470 12 65

 

PŁATNOŚCI, KSIĘGOWANIE OPŁATY:

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na indywidualny rachunek bankowy przelewem przez internet lub w kasie Urzędu.

Kasy znajdują się:
Plac Ratuszowy 6 - parter po lewej stronie od wejścia.

Informacje w sprawie płatności, stanu wpłat, wezwań do zapłaty:

telefonicznie: 33 497 15 86

e-mailowo: db@um.bielsko.pl

osobiście:   Wydział Dochodów Budżetowych, plac Ratuszowy 6 (budynek z pomarańczowymi oknami), II piętro, pok. 214

  

ODBIÓR ODPADÓW, POJEMINKI, SELEKTYWNA ZBIÓRKA:

ZGŁASZANIE REKLAMACJI ws. usług świadczonych przez Wykonawcę odbioru odpadów (np. nieterminowego odbioru odpadów) oraz prowadzącego PSZOK:

pisemnie na adres: Biuro ds. Gospodarki Odpadami, pl. Ratuszowy 5, 43-300 Bielsko-Biała

e-mailowo: odpadykomunalne@um.bielsko.pl - reklamacje w tej formie będą przyjmowane tylko wg zasad określonych uchwałą RM - kliknij tutaj

osobiście: Biuro ds. Gospodarki Odpadami, plac Ratuszowy 6 (budynek z pomarańczowymi oknami), I piętro, pokój nr 103

 

informacje ogólne ws. zasad odbioru odpadów, wyposażania w pojemniki, selektywnej zbiórki:

na stronie www: czystemiasto.bielsko-biala.pl

telefonicznie: 33 470 12 45

e-mailowo: odpadykomunalne@um.bielsko.pl

osobiście: Biuro ds. Gospodarki Odpadami, plac Ratuszowy 6 (budynek z pomarańczowymi oknami), I piętro, pokój nr 103

 

USŁUGI DODATKOWE, PSZOK:

informacja ws. PSZOK oraz zamawiania usług dodatkowych transportu do PSZOK:

telefonicznie: 33 470 12 55

e-mailowo: odpadykomunalne@um.bielsko.pl

na stronie www: czystemiasto.bielsko-biala.pl

osobiście: Biuro ds. Gospodarki Odpadami, plac Ratuszowy 6 (budynek z pomarańczowymi oknami), I piętro, pokój nr 103

 

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ, SPRAWOZDAWCZOŚĆ:

informacja dla przedsiębiorców ws. Rejestru Działalności Regulowanej

telefonicznie: 33 470 12 61

e-mailowo: odpadykomunalne@um.bielsko.pl

na stronie www: bip.um.bielsko.pl

osobiście: Biuro ds. Gospodarki Odpadami, plac Ratuszowy 5 (budynek z niebieskimi oknami), III piętro, pokój nr 313

 

KOMPOSTOWNIKI, AKCJE EDUKACYJNO-INFORMACYJNE, ZBIÓRKI ELEKTROŚMIECI I LEKÓW W APTEKACH:

telefonicznie: 33 470 12 62

e-mailowo: bgo@um.bielsko.pl

na stronie www: czystemiasto.bielsko-biala.pl

osobiście: Biuro ds. Gospodarki Odpadami, plac Ratuszowy 5 (budynek z niebieskimi oknami), IV piętro, pokój nr 401

ZAKRES DZIAŁANIA:

Do zakresu działania Biura ds. Gospodarki Odpadami należy realizacja zadań własnych gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w tym w szczególności:

1) objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;

2) nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym realizacją zdań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

3) ustanawianie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

4) organizacja punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

5) nadzór nad zapewnieniem osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

6) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

7) udostępnianie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o:

a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy,

b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,

c) osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

d) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

8) dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;

9) współpraca z gminami, z którymi Gmina Bielsko-Biała zawarła porozumienie międzygminne w sprawie wspólnego uregulowania gospodarki odpadami komunalnymi w ramach regionalnego systemu gospodarki odpadami;

10) uczestnictwo w pracach zespołu zadaniowego ds. wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami w gminach województwa śląskiego, powołanego przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów;

11) prowadzenie rejestru działalności regulowanej/wydawanie decyzji o odmowie wpisu do rejestru;

12) wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

ZESPOŁY/STANOWISKA:

 

 

 

pokój

 

 

telefon

33/4707-

 

fax

 

 

e-mail

 

 
Kierownik Biura 401

-262

  bgo@um.bielsko.pl
           
Zespół ds. monitoringu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi       odpadykomunalne@um.bielsko.pl
         
  kompostowniki, edukacja ekologiczna, zbiórki elektrośmieci 401 -262    
  rejestr działalności regulowanej, sprawozdawczość 313 -261    
  PSZOK, usługi dodatkowe, rozliczanie dostawców usług 313 -255    
  interwencje ws. odbioru odpadów, pojemników, przyjmowanie wniosków 103 -245   pl. Ratuszowy 6, I piętro
           
Zespół ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi       deklaracje@um.bielsko.pl
         
  przyjęcia stron 103     pl. Ratuszowy 6, I piętro
  deklaracje DGO-1 (nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe
w zabudowie wielorodzinnej)
409 -264    
  deklaracje DGO-2 (nieruchomości niezamieszkałe) 409 -265    
  deklaracje DGO-3 (nieruchomości zamieszkałe
w zabudowie jednorodzinnej)
409 -267  

 

 

 

  deklaracje DGO-4 (nieruchomości letniskowe i rekreacyjne, ogrody działkowe)  409 -265    

 

 

PRZYDATNE LINKI:

Jak załatwić sprawę? - kliknij tutaj

Więcej informacji o nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi? - kliknij tutaj

Zgłoś błąd
Pdf
Drukuj
Powrót