Wydziały - Biuro Obsługi Interesanta

Głównym celem powołania Biura Obsługi Interesanta była i nadal jest poprawa oraz podniesienie jakości i komfortu obsługi obywatela w Urzędzie Miejskim poprzez:

 • profesjonalizm obsługi,
 • skrócenie czasu obsługi,
 • polepszenie warunków technicznych obsługi interesanta,
 • skrócenie czasu załatwiania spraw w Urzędzie,
 • pełną jawność kontaktu interesanta z urzędnikiem.

 
Pracownicy Biura Obsługi Interesanta zajmują się kompleksową obsługą interesantów, udzielaniem informacji
o zakresie działania wydziałów Urzędu o rodzaju, miejscu i trybie załatwiania poszczególnych spraw, sposobie ich załatwiania oraz stanu zaawansowania prowadzonej sprawy.
 
Na poszczególnych stanowiskach wydawane są zgodnie z kompetencjami reprezentowanego wydziału karty informacyjne, druki i formularze, oraz udzielana jest pomoc przy ich wypełnianiu.
 
W Biurze przyjmowane są także kierowane do wydziałów pisma, wnioski gdzie sprawdzana jest kompletność składanych dokumentów a następnie są one rejestrowane w systemie komputerowym. Ponadto na stanowiskach wydawane są dokumenty (decyzje, zaświadczenia, opinie itp.), których odbiór uzgodniono wcześniej z interesantem.
 
Biuro Obsługi Interesantów jest zlokalizowane na parterze budynku Urzędu Miejskiego przy Placu Ratuszowym 6, gdzie znajdują się następujące stanowiska:
 
Informacja
BOI - tel. 49-71-800

 Na tym stanowisku udzielana jest pełna informacji w zakresie:

 • rodzaju , miejsca i sposobu załatwiania spraw,
 • danych o mieście (statystyka, układ komunikacyjny, topografia itp.),
 • organizacji Władz Miasta tj. układu organizacyjnego, struktury Urzędu, jednostek organizacyjnych
  i pomocniczych,
 • uchwał Organów Miasta,
 • dostarczania interesantom zestawu ujednoliconych formularzy (kart informacyjnych i wniosków oraz pomoc
  w ich wypełnieniu).

 
Stanowisko kancelarii ogólnej :
BOI - dziennik podawczy tel. 49-71-813, 49-71-814

Przyjmuje wszelką korespondencję kierowaną do Urzędu Miejskiego, wyłącznie do tych wydziałów, które nie mają stanowisk w Biurze i prowadzi dystrybucję wpływającej korespondencji.
 
Stanowisko d/s obsługi osób niepełnosprawnych:
BOI stanowisko nr 1 tel. 49-71-801

Na stanowisku tym realizowane są następujące zadania:

 • pomoc w zakresie załatwiania w komórkach organizacyjnych Urzędu spraw przez osoby niepełnosprawne,
 • udzielanie kompleksowej informacji i wskazywanie sposobów uzyskiwania pomocy przez osoby niepełnosprawne dla rozwiązywania problemów związanych z niepełnosprawnością,
 • informowanie o podstawowych uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym, a także
  o instytucjach i organizacjach udzielających pomocy,
 • zamieszczanie informacji, obwieszczeń na tablicy ogłoszeń,
 • przyjmowanie wniosków o wydanie Karty Weterana.

Stanowisko Rodzina+ :
BOI- stanowisko nr 1 tel.49-71-802

Na stanowisku tym realizowane są następujące zadania związane z:

 • udzielaniem kompleksowej informacji o Karcie „Rodzina+” przyznawanej w ramach „Programu Rodzina Plus”, obowiązujących ulgach i zwolnieniach dla posiadaczy kart „Rodzina+” oferowanych przez Partnerów Programu oraz o Karcie Dużej Rodziny przyznawanej w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych,
 • udzielaniem informacji o zasadach przyznania BILETU WOLNEJ JAZDY,
 • przyjmowaniem wniosków o wydanie kart „Rodzina+”, wniosków o przyznanie BILETU WOLNEJ JAZDY
  i wniosków Karty Dużej Rodziny oraz pomoc w ich wypełnianiu,
 • wydawaniem kart „Rodzina+”, BILETÓW WOLNEJ JAZDY i Kart Dużej Rodziny.
 • porzyjmowaniem wniosków o wydanie Karty Seniora.          

Stanowisko d/s ewidencji działalności gospodarczej
BOI- stanowisko nr 2 tel. 49-71-803, 49-71-804, 49-71-811

Na stanowisku tym realizowane są następujące zadania w sprawach:

 • wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej (zgłoszenia, zmiany, zawieszenia, wznowienia  i wykreślenia),
 • licencji na transport drogowy,
 • licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy,
 • licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
 • wydawania zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne,
 • wydawania zaświadczeń dotyczących podmiotów gospodarczych,
 • zezwoleń na sprzedaż alkoholu (jednorazowe zezwolenia, ogródki letnie przy lokalach),
 • wydawania duplikatów.

 
Stanowisko d/s podatków i opłat
BOI- stanowisko nr 3 tel. 49-71-807

Na stanowisku tym realizowane są następujące zadania w sprawach:

 • udzielania informacji na temat podatków i opłat lokalnych,
 • udzielania informacji na temat wysokości podatków oraz stawek i terminów płatności,
 • wydawania, na życzenie podatników, właściwych druków, wniosków i kart informacyjnych, instruowania
  o sposobie ich wypełniania oraz informowanie o wymaganych załącznikach i wysokości opłaty skarbowej,
 • przyjmowania deklaracji od środków transportowych,
 • przyjmowania deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych,
 • przyjmowania od osób fizycznych informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz informacji
  o gruntach, lasach,
 • przyjmowania wniosków w sprawach ulg w zakresie podatków i opłat lokalnych, w sprawach wyjaśnienia wątpliwości i rozszerzenia interpretacji przepisów prawa podatkowego,
 • wydawania zaświadczeń o niezaleganiu lub figurowaniu w podatkach i opłatach lokalnych,
 • przyjmowania informacji o pobranej opłacie skarbowej przez płatników.

 
Stanowisko d/s ochrony środowiska, gospodarki miejskiej i gospodarki odpadami
BOI - stanowisko nr 3 tel. 49-71-808

Na stanowisku tym realizowane są następujące zadania w sprawach:

 • przyjmowania wniosków o dofinansowanie na cele związane z ochroną środowiska,
 • wydawania zezwoleń na usunięcie lub przesadzenie drzew i krzewów,
 • wydawania decyzji o zatwierdzeniu projektów geologicznych,
 • przyjmowania zgłoszeń instalacji nie wymagającej pozwolenia,
 • wydawania kart wędkarskich,
 • wydawania dowodów rejestracyjnych łodzi,
 • wydawania decyzji w zakresie uzgodnień projektów technicznych
  i inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska,
 • przyjmowania wniosków o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie,
 • udzielania informacji i wydawania zezwoleń na wytwarzanie, zbieranie, transport odpadów oraz odzysk
  i unieszkodliwianie odpadów innych niż niebezpieczne,
 • przyjmowania wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej,
 • wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
  i transportu nieczystości ciekłych,
 • wydawania decyzji w zakresie emisji zanieczyszczeń, hałasu i pól elektromagnetycznych,
 • rejestracji zwierząt egzotycznych,
 • wydawania zezwoleń na utrzymywanie chartów i ich mieszańców,
 • wydawania zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną,
 • przyjmowania interwencji w sprawach gospodarki wodno-ściekowej,
 • przyjmowania interwencji w sprawach utrzymania czystości i porządku w gminie,
 • przyjmowania wniosków o oświetlenie ulic,
 • przyjmowania deklaracji DGO o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stanowisko d/s mienia gminnego i rolnictwa
BOI- stanowisko nr 4 tel. 49-71-806

Na stanowisku tym realizowane są następujące zadania w sprawach:

 • sprzedaży i oddawania nieruchomości w wieczyste użytkowanie,
 • wydzierżawiania nieruchomości,
 • sprzedaży lokalu na rzecz najemcy,
 • opłaty za użytkowanie wieczyste,
 • przekształcania lub nabycia wieczystego użytkowania na własność,
 • ustanawiania służebności drogi przez grunty gminne lub Skarbu Państwa,
 • udzielania zgody na czasowe zajęcie gruntów gminnych,
 • gospodarki nieruchomościami,
 • wyłączania gruntów z produkcji rolnej,
 • ochrony gruntów rolnych,
 • wydawania decyzji o nieodpłatnym przekazaniu gruntów,
 • wydawania zaświadczeń do KRUS-u,
 • utrzymywania zwierząt uciążliwych na terenach wyłączonych z produkcji rolnej,
 • odchwaszczania gruntów,
 • zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej.

 
Stanowisko d/s geodezji i kartografii
BOI- stanowisko nr 4 tel. 49-71-805

Na stanowisku tym realizowane są następujące zadania w sprawach:

 • przyjmowania wniosków, udzielania informacji i wydawania zezwoleń w sprawach podziału nieruchomości, rozgraniczania nieruchomości,
 • przyjmowania wniosków, udzielania informacji i wydawania zawiadomień w sprawach nadania numeru porządkowego, potwierdzeń zmian w sprawach numeracji porządkowej nieruchomości,
 • przyjmowania wniosków, udzielania informacji w sprawach zmian(sprostowań błędów) w ewidencji gruntów
  i budynków,
 • przyjmowania zgłoszeń prac geodezyjnych i wydawania materiałów dla zgłoszonej pracy geodezyjnej,
 • przyjmowania wniosków o uzgodnienie dokumentacji projektowej,
 • przyjmowania wniosków o zmianę gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

 
Stanowisko d/s urbanistyki i architektury
BOI - stanowisko nr 5 tel. 49-71-809, 49-71-810

Na stanowisku tym realizowane są następujące zadania w sprawach:

 • wydawania decyzji o warunkach zabudowy,
 • wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • wydawania decyzji o pozwolenie na budowę / rozbiórkę,
 • rejestracji dziennika budowy,
 • wydawania decyzji na budowę wewnętrznej instalacji (gazowej, elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, co),
 • uzyskania zgody na odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych,
 • wydawania decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
 • zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
 • zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,
 • zgłoszenia zamiaru przystąpienia do rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na roboty budowlane,
 • wydawania zaświadczeń o samodzielności lokalu,
 • odwołań od decyzji i postanowień,  
 • udzielania informacji,  wydawania opinii , zaświadczeń o przeznaczeniu terenu,
 • wydawania wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Bielska-Białej,
 • przyjmowania wniosków o sporządzenie (zmianę) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Bielska – Białej ,
 • ustalania wysokości renty planistycznej,
 • wydawania opinii w sprawie zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości,
 • udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie z zakresu postępowania administracyjnego
  o pozwolenie na budowę dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 • zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,
 • wydawania opinii i zaświadczeń z zakresu prawa budowlanego,
 • udostępnianie dokumentacji archiwalnej.
Zgłoś błąd
Pdf
Drukuj
Powrót