Wydziały - Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości
lokalizacja: Plac Ratuszowy 6 -I piętro -pokoje 101-109, 121,123, 124 
godz. pracy: godziny pracy Urzędu Miejskiego 
telefon: (33) 49 71 629 
fax: (33) 49 71 630  
e-mail: wso@um.bielsko.pl 
strona www: brak  
link: druki i wnioski

 

ZAKRES ZADAŃ:

DOWODY OSOBISTE:
Wydawanie dowodów osobistych,
Unieważnienia dowodów osobistych,
Wydawanie zaświadczeń z akt dowodów osobistych,
Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych,
Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

EWIDENCJA LUDNOŚCI:
Zameldowanie na pobyt stały, na pobyt czasowy,
Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały i czasowy,
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego, z miejsca pobytu czasowego,
Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego i czasowego,
Przyjmowanie zgłoszeń wyjazdu poza granicę RP na okres dłuższy niż 6 miesięcy,
Przyjmowanie zgłoszeń powrotu z wyjazdu poza granicę RP,
Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności,
Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.

NADZÓR I WSPÓŁPRACA ZE STOWARZYSZENIAMI:
Ewidencja terenowych jednostek stowarzyszeń,
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych - Opinia organu nadzoru dotycząca wniosku o rejestrację stowarzyszenia, zmiany statutu,
Ewidencja stowarzyszeń wpisanych do krajowego rejestru sądowego,
Współpraca z organizacjami pozarządowymi: konkursy ofert, www.um.bielsko.pl/ (BIP_ogłoszenia), umowy o powierzenie i wspieranie zadań, opinie,
Wykaz stowarzyszeń działających na terenie Bielska-Białej www.um.bielsko.pl/ (BIP_ogłoszenia).

POWSZECHNY OBOWIĄZEK OBRONY:
Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej lub żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
Uznanie osoby podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej słuzby wojskowej i żołnierza za koniecznego do sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,
Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej słuzby wojskowej lub żołnierza za żołnierza samotnego.

 

REJESTR DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
przekształcanie wniosków papierowych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, na formę dokumentu elektronicznego i przesyłanie ich do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
udzielanie informacji o przedsiębiorcach wpisanych w gminnej ewidencji działalności gospodarczej (o wpisach dokonanych przed 1 lipca 2011r.).


SPRZEDAŻ ALKOHOLU:
badanie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z wymogami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwał Rady Miejskiej,
wydawanie zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych,
wydawanie decyzji odmawiających wydania, cofających i wygaszających zezwolenia,
naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
przygotowywanie projektów uchwał w sprawie ustalenia limitu oraz usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
prowadzenie kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadanych zezwoleń.


TRANSPORT DROGOWY (W TYM TAXI):
wydawanie licencji, zezwoleń, zaświadczeń w trybie ustawy o transporcie drogowym,
przygotowywanie decyzji w sprawie odmowy udzielenia, cofnięcia, zmiany wydanych dokumentów dot. transportu drogowego,
przygotowywanie projektów uchwał w sprawie oznakowania taksówek, określenia granic taryfowych i przepisów porządkowych,
prowadzenie kontroli przedsiębiorców wykonujących transport drogowy w zakresie zgodności z przepisami ustawy.


REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH LUB WYKAZ DZIENNYCH OPIEKUNÓW:
prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów,
wydawanie zaświadczeń o dokonanych wpisach.


HANDEL OKRĘŻNY:
wyznaczanie w uzgodnieniu z Państwowym Terenowym Inspektorem Sanitarnym miejsc do prowadzenia handlu okrężnego artykułami spożywczymi,
przygotowanie projektów aktów prawa miejscowego w sprawie wyznaczania miejsc do prowadzenia handlu okrężnego artykułami spożywczymi.


PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW UCHWAŁ W SPRAWIE OPINII RADY GMINY O LOKALIZACJI OŚRODKÓW GIER.

 

ZESPOŁY/STANOWISKA:
 
  pokój telefon fax e-mail
 
Naczelnik         
   Magdalena Chodyniecka 105 (33)4971629    
Kancelaria Wydziału  104  (33)4971629  (33)4971630  wso@um.bielsko.pl 
Z-ca Naczelnika         
   Tomasz Szlaga 108 (33)4971629    
   Sabina Dutka 116 (33)4971643    
Koordynator zespołu ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych  103 (33)4971627    
Zespół ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych  102  (33)4971620     
      (33)4971624     
      (33)4971625     
      (33)4971626     
Postępowania w sprawach zameldowania i wymeldowania decyzją administracyjną  124  (33)4971635     
  Stały rejestr wyborców 124 (33)4971635    
  Sprawy dotyczące  numeru PESEL 123 (33)4971639    
Nadzór nad stowarzyszeniami, 
106 (33)4971633    
Sprawy dotyczące udostępniania danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
109  (33)4971636     
Sprawy dotyczące udostępniania danych z rejestru mieszkańców
123  (33)4971639     
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

106 

(33)4971633

  ngo@um.bielsko.pl 
  106 (33)4971638    
  107 (33)4971621    

Sprawy powszechnego obowiązku obrony RP 

121 

(33)4971640

   

Stanowisko ds.CEIDG

118

(33)4971644

   

Stanowisko ds.CEIDG

117

(33)4971643 

   

Stanowisko ds.realizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

117

(33)4971643

   

Stanowisko ds.realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

117

(33)4971643

   

Stanowisko ds.realizacji ustawy o transporcie drogowym

118

(33)4971644

   

 

 

Zgłoś błąd
Pdf
Drukuj
Powrót