Wydziały - Biuro ds. Gospodarki Odpadami
   
   

Biuro ds. Gospodarki Odpadami

 

lokalizacja: plac Ratuszowy 6 - BOI, parter prawa strona stanowisko nr 3, plac Ratuszowy 5 - III i IV piętro - pokoje 313, 401, 405, 409, 411
godz. pracy: godziny pracy Urzędu Miejskiego
telefon: 33 4701 262 sekretariat, wykaz zespołów poniżej
fax: 33 4971 787
e-mail: bgo@um.bielsko.pl
strona www: czystemiasto.bielsko-biala.pl
link: informacje

DANE KONTAKTOWE - TEMATYCZNIE:

 

DZIENNIK PODAWCZY, INFORMACJA, PRZYJĘCIA STRON:

osobiście:

- Przyjmowanie deklaracji, wniosków (na usługę dodatkową, kompostownik) oraz innych pisemnych wniosków, zgłoszeń i reklamacji:

plac Ratuszowy 6 (budynek z pomarańczowymi oknami) - parter - prawa strona - Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 3,

 

- Przyjęcia stron, wypełnianie deklaracji, nadawanie indywidualnych numerów kont i inne uzgodnienia:

plac Ratuszowy 5 (budynek z niebieskimi oknami) - IV piętro, pok. 405,

 

 

godz. pracy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej:

Pn, Wt, Śr - 7.30 - 15.30
Czw - 8.00 - 17.00
Pt - 8.00 - 15.00

 

e-mailowo: bgo@bielsko-biala.pl

UWAGA! Skutki prawne wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego
rodzi zgłoszenie dokumentu jedynie poprzez adres: www.sekap.pl lub opatrzenie dokumentu elektronicznego bezpiecznym podpisem cyfrowym nadawcy weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 

Reklamacje w sprawie odbioru odpadów można zgłaszać e-mailowo bez kwalifikowanego certyfikatu (podpisu elektronicznego) na adres: odpadykomunalne@um.bielsko.pl - pod warunkiem wysłania w terminie 2 dni roboczych licząc od daty ustalonej w harmonogramie odbioru odpadów, z podaniem adresu oraz imienia i nazwiska właściciela nieruchomości  

 

strona www BIP: gospodarka odpadami komunalnymi

 

wysyłanie dokumentów pocztą:

 

Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Biuro ds. Gospodarki Odpadami
plac Ratuszowy 1
43-300 Bielsko-Biała

 

 

DEKLARACJE, WYMIAR OPŁATY:

Informacje indywidualne w sprawie deklaracji oraz o indywidualnych numerach kont:

e-mailowo: deklaracje@um.bielsko.pl

osobiście: Biuro ds. Gospodarki Odpadami, plac Ratuszowy 5 (budynek z niebieskimi oknami), IV piętro, pokój nr 405 lub zgodnie z wezwaniem na piśmie

 

Informacje ogólne w sprawie deklaracji oraz zasad nadawania numerów kont:

na stronie www: czystemiasto.bielsko-biala.pl

telefonicznie:

 tel. 33 470 12 62 

 

PŁATNOŚCI, KSIĘGOWANIE OPŁATY:

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na indywidualny rachunek bankowy przelewem przez internet lub w kasie Urzędu.

Kasy znajdują się:
Plac Ratuszowy 6 - parter po lewej stronie od wejścia.

Informacje w sprawie płatności, stanu wpłat, wezwań do zapłaty:

telefonicznie: 33 497 15 95

e-mailowo: db@um.bielsko.pl

osobiście:   Wydział Dochodów Budżetowych, plac Ratuszowy 6 (budynek z pomarańczowymi oknami), II piętro, pok. 214

  

ODBIÓR ODPADÓW, POJEMINKI, SELEKTYWNA ZBIÓRKA:

ZGŁASZANIE REKLAMACJI ws. usług świadczonych przez Wykonawcę odbioru odpadów (np. nieterminowego odbioru odpadów) oraz prowadzącego PSZOK:

pisemnie na adres: Biuro ds. Gospodarki Odpadami, pl. Ratuszowy 5, 43-300 Bielsko-Biała

e-mailowo: odpadykomunalne@um.bielsko.pl - reklamacje w tej formie będą przyjmowane tylko wg zasad określonych uchwałą RM - kliknij tutaj

osobiście: Biuro ds. Gospodarki Odpadami, plac Ratuszowy 5 (budynek z niebieskimi oknami), IV piętro, pokój nr 405

 

informacje ogólne ws. zasad odbioru odpadów, wyposażania w pojemniki, selektywnej zbiórki:

na stronie www: czystemiasto.bielsko-biala.pl

telefonicznie: 33 470 12 62

e-mailowo: odpadykomunalne@um.bielsko.pl

osobiście: Biuro ds. Gospodarki Odpadami, plac Ratuszowy 5 (budynek z niebieskimi oknami), IV piętro, pokój nr 405

 

USŁUGI DODATKOWE, PSZOK:

informacja ws. PSZOK oraz zamawiania usług dodatkowych transportu do PSZOK:

telefonicznie: 33 470 12 62

e-mailowo: odpadykomunalne@um.bielsko.pl

na stronie www: czystemiasto.bielsko-biala.pl

osobiście: Biuro ds. Gospodarki Odpadami, plac Ratuszowy 5 (budynek z niebieskimi oknami), IV piętro, pokój nr 405

 

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ, SPRAWOZDAWCZOŚĆ:

informacja dla przedsiębiorców ws. Rejestru Działalności Regulowanej

telefonicznie: 33 470 12 62

e-mailowo: odpadykomunalne@um.bielsko.pl

na stronie www: bip.um.bielsko.pl

osobiście: Biuro ds. Gospodarki Odpadami, plac Ratuszowy 5 (budynek z niebieskimi oknami), III piętro, pokój nr 313

 

AKCJE EDUKACYJNO-INFORMACYJNE, ORGANIZACJA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI:

telefonicznie: 33 470 12 62

e-mailowo: bgo@um.bielsko.pl

na stronie www: czystemiasto.bielsko-biala.pl

osobiście: Biuro ds. Gospodarki Odpadami, plac Ratuszowy 5 (budynek z niebieskimi oknami), IV piętro, pokój nr 401

ZAKRES DZIAŁANIA:

Do zakresu działania Biura ds. Gospodarki Odpadami należy realizacja zadań własnych gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w tym w szczególności:

1) objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;

2) nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym realizacją zdań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

3) ustanawianie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

4) organizacja punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

5) nadzór nad zapewnieniem osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

6) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

7) udostępnianie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o:

a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy,

b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,

c) osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

d) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

8) dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;

9) współpraca z gminami, z którymi Gmina Bielsko-Biała zawarła porozumienie międzygminne w sprawie wspólnego uregulowania gospodarki odpadami komunalnymi w ramach regionalnego systemu gospodarki odpadami;

10) uczestnictwo w pracach Regionalnej Sieci Konsultacyjnej  ds. gospodarki odpadami komunalnymi przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów;

11) prowadzenie rejestru działalności regulowanej/wydawanie decyzji o odmowie wpisu do rejestru;

12) wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

ZESPOŁY/STANOWISKA:

 

 

 

pokój

 

 

telefon

 

 

fax

 

 

e-mail

 

 

Kierownik Biura

Sekretariat

401

33/4701-262

 

bgo@um.bielsko.pl

pl. Ratuszowy 5, IV piętro

       

 

 

 

 

 

 

Zespół ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

33/4701-262

 

 

deklaracje@um.bielsko.pl

pl. Ratuszowy 5, IV piętro

409, 411

     
 

przyjęcia stron

pl. Ratuszowy 5, IV piętro

405

     
         

Zespół ds. monitoringu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

 

33/4701-262

 

odpadykomunalne@um.bielsko.pl

 pl. Ratuszowy 5, III i IV piętro 

313, 401 

 

 

 

 

edukacja ekologiczna, organizacja selektywnej zbiórki

401

 

 

 

 

rejestr działalności regulowanej, sprawozdawczość

313

 

 

  

 

PSZOK, usługi dodatkowe, rozliczanie dostawców usług

313

 

 

 

 

interwencje ws. odbioru odpadów, pojemników, przyjmowanie wniosków

pl. Ratuszowy 5, IV piętro

 

405

 

 

 

 

 

PRZYDATNE LINKI:

Jak załatwić sprawę? - kliknij tutaj

Więcej informacji o nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi? - kliknij tutaj

Zgłoś błąd
Pdf
Drukuj
Powrót