Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Bielska-Białej

NIEODPŁATNA  POMOC  PRAWNA  DLA  MIESZKAŃCÓW  BIELSKA-BIAŁEJ

 

W myśl ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub
  o spoczywających na niej obowiązkach lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Uprawnieni do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, przyznano świadczenie z pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależycie pobranego świadczenia (wymagane jest przedłożenie oryginału lub odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia),
 2. osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny (wymagane jest przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny),
 3. kombatanci i osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego posiadający stosowne zaświadczenie (wymagane jest przedłożenie takiego zaświadczenia),
 4. osoby posiadający ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego (wymagane jest przedłożenie ważnej legitymacji weterana lub legitymacji weterana poszkodowanego),
 5. osoby, które nie ukończyły 26 lat (wymagane jest przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość),
 6. osoby, które ukończyły 65 lat (wymagane jest przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość),
 7. ofiary klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych lub awarii technicznych, które znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty (wymagane jest złożenie oświadczenia, że zaszła co najmniej jedna z wymienionych okoliczności),
 8. kobiety w ciąży.

PUNKTY   NIEODPŁATNEJ   POMOCY   PRAWNEJ   PROWADZONE   PRZEZ
ŚLĄSKĄ   FUNDACJĘ   „BŁEKITNY   KRZYŻ”

 

I. punkt: Bielsko-Biała, ul. Mickiewicza 30 A

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

-          poniedziałki  1500 - 1900

-          wtorki  1500 – 1900 

-          środy  830 - 1230  w dniu 22.08.2018 r. dodatkowo 4 godziny dyżuru. w tym dniu punkt czynny od godziny 8.00 do godz. 16.00

-          czwartki  830  - 1230

-          piątki  830 – 1230

 

II. punkt: Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 36

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

-          poniedziałki  800 - 1200

-          wtorki  1100 - 1500  

-          środy  800 - 1200 w dniu 01.08.2018 r. dodatkowo 4 godziny dyżuru. w tym dniu punkt czynny od godziny 7.30 do 15.30

-          czwartki  800 - 1200

-          piątki  800 - 1200

III. punkt: Bielsko-Biała, ul. Lompy 7.

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

-          poniedziałki  900 - 1300

-          wtorki  1400 - 1800   W dniu 21.08.2018 r dodatkowo 4 godziny dyżuru. W tym dniu punkt czynny w godzinach od 9.00 do godziny 13.00

-          środy  900 - 1300

-          czwartki  900 - 1300

-          piątki  1400 - 1800

 

IV. punkt:  Bielsko-Biała, Plac Opatrzności Bożej 18,  tel. 517-908-257

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

-          poniedziałki  830 – 1230

-          wtorki  830 – 1230

-          środy  830 – 1230  w dniu 22.08.2018 oraz 29.08.2018 r.dodatkowo po 2 godziny dyżuru. W tych dniach punkt czynny od godziny 8.30 do godziny 14.30

-          czwartki  1300 - 1700

-          piątki  830 – 1230

 

PUNKT   NIEODPŁATNEJ   POMOCY   PRAWNEJ   PROWADZONY   PRZEZ
RADCÓW   PRAWNYCH

 

 

Bielsko-Biała, ul.  1 Maja 17a, tel. 504-325-862

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

-          poniedziałki  830 – 1230

-          wtorki  800 - 1200  w dniu 28.08.2018 r. dodatkowo 3 godzina dyżuru. w tym dniu punkt czynny do godziny 15.00

-          środy  1100 - 1500  w dniu 29.08.2018 r. dpdatkowo 1 godzina dyuru. W tym dniu punkt czynny od godziny 10.00 do 15.00

-          czwartki  900 - 1300

-          piątki  800 - 1200

 

 

PUNKT   NIEODPŁATNEJ   POMOCY   PRAWNEJ   PROWADZONY   PRZEZ
ADWOKATÓW

 

Bielsko-Biała, ul. Bratków 16,  tel. 517-908-437

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

-          poniedziałki  830 – 1230 

-         wtorki 1500 - 1900 w dniu 14.08.2018 r, dodatkowe 4 godziny dyżuru, w tym dniu punkt czynny dodatkowo od 11.00 do 15.00

-          środy  830 – 1230

-          czwartki  830  - 1230

-          piątki  1500 -1900

 

 

PUNKT   NIEODPŁATNEJ   POMOCY   PRAWNEJ   PROWADZONY   WSPÓLNIE   PRZEZ
ADWOKATÓW   I   RADCÓW   PRAWNYCH

 

Bielsko-Biała, ul. Akademii Umiejętności 1 A, tel.511-436-382

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

-          poniedziałki  1330 – 1730 (RP)

-          wtorki 830 – 1230 (radcowie prawni)

-          środy  830 – 1230 (radcowie prawni) w dniu 01.08.2018 oraz w dniu 08.08.2018 dodatkowo po 2 godziny dyżuru. w tych dniach punkt czynny dodatkowo od 12.30 do 14.30

-          czwartki  1300  - 1700 (adwokaci)

-          piątki  800 -1200 (adwokaci)

Zgłoś błąd
Pdf
Drukuj
Powrót
Na skróty
bip - Biuletyn Informacji Publicznej
e-skrzynka podawcza
BUDZET
Budżet obywatelski
 „Płatności online” - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
RIT - Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego
Pogoda i jakość powietrza
pomoc prawna
SPM
To jest aplikacja Webphone służąca do bezpłatnego dzwonienia do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.