Stypendia w dziedzinie kultury i sztuki

STYPENDIA BIELSKA-BIAŁEJ W DZIEDZINIE KULTURY I SZTUKI

Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej informuje, że Komisja Stypendialna działająca przy Wydziale przyznała stypendia kwartalne miasta Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki w edycji: listopad 2017 (od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku). Stypendia te w wysokości 2 744,00 zł (brutto) miesięcznie przyznane zostały następującym osobom:

LESZEK OPRZĄDEK

artysta wizualny, absolwent ASP w Krakowie. Uzyskał dyplom z medalem na Wydziale Rzeźby i dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Malarstwa tej uczelni. Wziął udział w prawie stu wystawach zbiorowych oraz przygotował kilkanaście ekspozycji indywidualnych, z których wystawa Malarstwo, obiekty prezentowana była w Galerii Pirschke we Frankfurcie, wystawa Nic podobnego w krakowskiej galerii „Nautilius”, a wystawa Rzeźba eksponowana była w Galerie K w Staufen (Niemcy). W 2014 roku wziął udział w Bielskim Festiwalu Sztuk Wizualnych i wystawie Imperatyw tworzenia w Galerii XX1 w Warszawie. Uczestniczył w wystawie Język geometrii (2015) i Forma a nieprzedstawialne w MCSW Elektrownia w Radomiu oraz warszawskiej Galerii XX1. W 2017 wziął między innymi udział w wystawie Światło w geometrii w Galerii Delfiny w Warszawie, w ekspozycji Konfiguracje w Pałacu Sztuki w Krakowie i zaprezentował swoje prace na wystawie The ten of Arts w Londynie. Otrzymał stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki, II Nagrodę - Sztuka dwóch czasów Muzeum Narodowego w Gdańsku. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum w Bochum (Niemcy), Galerii Studio w Warszawie, Muzeum Okręgowego w Radomiu, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu, ASP w Łodzi oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

ZGIGNIEW GRZYWA

Od kilkudziesięciu lat tworzy malując farbami olejnymi na szkle niezwykle barwne obrazy. Jego twórczość zyskała popularność w 2013 roku po wystawie w Regionalnym Ośrodku Kultury w Bielsku-Białej, na której zaprezentował swój imponujący ilością i jakością dorobek. Jego skomplikowane kompozycje o niezwykłej i wyrazistej kolorystyce pełne są symboliki i sakralnych tropów, które stanowią podstawową tematykę jego twórczości. Prowadził warsztaty w ramach międzynarodowego projekt Dzieło rąk i serca (2015) oraz pojektu Chrystus Frasobliwy w sztuce (2017). Uczestniczył z powodzeniem w wystawach bielskiego Regionalnego Ośrodka Kultury: Od św. Franciszka do błogosławionych z Pariacoto (2016) czy Niezwykli świeci (2017). Swoje niepowtarzalne prace prezentował na wystawach w Galerii ROK-u w Bielsku-Białej, Galerii 13 w Pszczynie, Kubiszówce i Starym Kublinie (Słowacja). Jego obrazy zdobią kaplice sanktuarium w Ludźmierzu, znajdują się w kolekcjach w kraju i za granicą.

 

 


REGULAMIN

§ 1.

Stypendia Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki zwane dalej "stypendiami twórczymi" finansowane są ze środków budżetu Miasta Bielska-Białej na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

§ 2.

1. Prezydent Miasta powołuje 6-osobową Komisję Stypendialną.
2. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą:

a) Przedstawiciele różnych dziedzin sztuki,
b) Przewodniczący komisji Rady Miejskiej Bielska-Białej właściwej ds. kultury,
c) Wyznaczony przez Prezydenta Miasta pracownik Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, który pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Stypendialnej.
3. Prezydent Miasta może wyznaczyć inną osobę do pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Stypendialnej.
4. W przypadku rezygnacji członka Komisji Stypendialnej Prezydent Miasta powoła osobę zastępującą.
5. Sekretariat Komisji Stypendialnej mieści się w Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 1.

§ 3.

1. Stypendia twórcze przyznawane są indywidualnie za szczególne działania artystyczne na rzecz Bielska-Białej:

a) twórcom i artystom,
b) studentom artystycznych uczelni wyższych lub studiów podyplomowych na kierunkach artystycznych

wyłącznie posiadającym stałe zameldowanie w Bielsku-Białej, nie pracującym etatowo lub takim, których zarobki nie przekroczyły minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym przyznanie stypendium.
2. Osoby ubiegające się o stypendium zobowiązane są okazać dowód tożsamości potwierdzający ich zameldowanie.
3. Stypendia twórcze mogą zostać przyznane osobom nie zameldowanym na stałe w Bielsku-Białej jedynie w takim przypadku, gdy działają one na rzecz kultury Bielska-Białej.
4. Stypendia twórcze nie dotyczą dofinansowania edukacji indywidualnej osób pracujących etatowo, których zarobki przekraczają minimalne wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym przyznanie stypendium, ustalone na podstawie odrębnych przepisów.

§ 4.

Wnioski o przyznanie stypendiów twórczych mogą składać:

a) studenci artystycznych uczelni wyższych lub studiów podyplomowych na kierunkach artystycznych,
b) zainteresowani twórcy i artyści,
c) stowarzyszenia zrzeszające twórców i artystów,
d) instytucje artystyczne zrzeszające twórców i artystów,
e) inne jednostki organizacyjne, których statutowy zakres merytoryczny obejmuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury i sztuki.

§ 5.

1. Wnioski o przyznanie stypendiów twórczych należy składać w Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w dwóch terminach :

a) do 31 maja każdego roku,
b) do 30 listopada każdego roku.

2. Wniosek powinien zawierać:

a) dane osobowe wnioskodawcy,
b) udokumentowane dane o dorobku twórczym lub artystycznym oraz o szczególnych osiągnięciach w zakresie kultury i sztuki,
c) opinię opiekuna artystycznego (w przypadku studentów),
d) program stypendium obejmujący plan pracy w okresie pobierania stypendium
e) opinię jednej z instytucji wymienionych w § 4 lit. c), d) lub e),
f) jeżeli kandydat pobiera inne stypendium - informacje o tym stypendium, wysokości i okresie jego pobierania,
g) oświadczenie o dochodach za półrocze poprzedzające przyznanie stypendium twórczego, przy czym dochody wykazane w oświadczeniu nie mogą być rozdzielone na członków rodziny.

3. Wniosek pozostawiony zostanie bez rozpatrzenia w przypadku:

a) złożenia go po terminie
b) braków formalnych.

§ 6.

1. Decyzje o przyznaniu stypendium twórczego podejmuje po rozpatrzeniu wniosków Komisja Stypendialna.
2. Decyzje Komisji Stypendialnej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 7.

Stypendium twórcze może być przyznawane w formie:

a) jednorazowej wypłaty,
b) wypłaty kwartalnej lub półrocznej.

§ 8.

1. Wysokość przyznanej jednorazowo kwoty stypendium twórczego nie może być mniejsza niż 100 % ani też większa niż 300 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z zyskiem w miesiącu poprzedzającym przyznanie stypendium, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Wysokość przyznanej kwartalnej lub półrocznej kwoty stypendium twórczego (w przeliczeniu miesięcznym) nie może być mniejsza niż 50 % ani też większa niż 100 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z zyskiem w miesiącu poprzedzającym przyznanie stypendium twórczego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 9.

1. Jeżeli otrzymujący stypendium twórcze nie realizuje programu stypendium jego wypłata może być wstrzymana.
2. O wstrzymanie wypłaty stypendium twórczego lub jego zwrot występuje Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej na wniosek Komisji Stypendialnej, a decyzję w tej sprawie podejmuje Prezydent Miasta.

§ 10.

1. Stypendysta do 6 miesięcy od daty zakończenia pobierania stypendium twórczego zobowiązany jest złożyć dokumentację z realizacji programu stypendialnego.
2. Po złożeniu dokumentacji, o której mowa w pkt. 1 stypendysta ma obowiązek na żądanie Wydział Kultury i Sztuki nieodpłatnie prezentować efekty realizacji programu stypendium twórczego na miejskich imprezach kulturalnych.

§ 11.

Decyzje o przyznaniu stypendiów twórczych podaje się do publicznej wiadomości.

Pobierz wniosek
Pobierz oświadczenie


 
Zgłoś błąd
Pdf
Drukuj
Powrót
Na skróty
bip - Biuletyn Informacji Publicznej
e-skrzynka podawcza
SPM
BUDZET
Budżet obywatelski
Lato w mieście - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
RIT - Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego
Pogoda i jakość powietrza
pomoc prawna
To jest aplikacja Webphone służąca do bezpłatnego dzwonienia do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.