Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

pl_efs_2004.JPG

 „Środowisko pracy przyjazne niepełnosprawnym – kampania społeczna w Bielsku-Białej”- Projekt Realizowany przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Okres realizacji: 03.04.2006 r. – 29.12.2006 r.

    Celem projektu było kreowanie pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej na otwartym rynku pracy poprzez przeprowadzenie kampanii społecznej skierowanej do pracodawców i środowiska lokalnego. W ramach projektu m.in. zorganizowano 2 dniowe seminaria pt. „Budowanie lokalnego partnerstwa na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych”, zorganizowano konferencję – wykład nt. możliwości w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wydano album ukazujący twórczość osób niepełnosprawnych, ogłoszono konkurs plastyczny pt. „Środowisko pracy przyjazne niepełnosprawnym” dla niepełnosprawnych uczestników warsztatów terapii zajęciowej, zorganizowano wystawę pokonkursową oraz wręczono nagrody, wyprodukowano film „Dobre praktyki w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”, który został rozkolportowany do 5 000 pracodawców, umieszczony na stronie internetowej, a jego fragmenty można było zobaczyć również w TVP 3, funkcjonowała strona internetowa z bieżącymi aktualnościami z życia niepełnosprawnych, giełda pracy dla pracodawców  i niepełnosprawnych poszukujących pracy.Koszt projektu ogółem: 273 690,00 PLN, współfinansowanie z EFS: 273 690,00 PLN
 
 PROJEKTY REZLIZOWNAE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIELSKU-BIAŁEJ


 „Podnieść swoje kwalifikacje” w ramach Działania 1.3 – przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia.

Okres realizacji : 01.01.2004r. - 31.05.2005r. 
Planowany koszt realizacji projektu 161.700,00
Wydatkowane środki w ramach projektu  139.339,37 zł /  86,17 % wartości projektu / 
W projekcie brało udział 113 osób powyżej 25 roku życia.

    Zorganizowano szkolenia pn. „Obsługa wózków jezdniowych”, „Spawanie gazowo-elektryczne”, „Kadry, Płace, ZUS” oraz „Obsługa komputera + kasa fiskalna” dla 105 osób, z czego 98 osoby ukończyły szkolenia i otrzymały certyfikaty. W celu pogłębienia i rozszerzenia wiadomości 24 osoby zostały w roku 2005 ponownie skierowane na szkolenia pn. „Księgowość komputerowa” oraz „Zaawansowana obsługa komputera”. Wszystkie osoby zakończyły szkolenia i uzyskały zaświadczenia o ukończonych kursach. Skierowano do prac interwencyjnych 7 osób. 4 osobom udzielono jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w tym 3 osoby były jako nowo wprowadzone do projektu. Osoby te skorzystały z doradztwa dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Na dzień zakończenia projektu pracę podjęło 23 osoby, 5 osób kontynuowało zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych.   

 

 

 „Przyszłość twoją szansą” w ramach Działania 1.2 – perspektywy dla młodzieży.
Okres realizacji: od 01.07.2006r. do 31.12.2007r.
Planowany  koszt realizacji projektu:  2.037.090,43 zł.
Wydatkowane środki w ramach projektu   2.014.165,39 zł / 98,87% wartości projektu /

    Celem projektu było wprowadzenie grupy młodych osób poniżej 25 roku życia na rynek pracy. W ramach projektu przewidziano realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia  i aktywizacji zawodowej dostosowanych do predyspozycji poszczególnych uczestników. Realizacja działań polegała na organizacji szkoleń, staży,  zintensyfikowanego pośrednictwa  pracy oraz prac interwencyjnych. Osobom, które znalazły swoją szansę w samozatrudnieniu zaoferowano szkolenia  i doradztwo z zakresu prowadzenia firmy oraz środki na podjęcie działalności gospodarczej. W projekcie brało udział 359 osób powyżej 25 roku życia. 280 osób objęto poradnictwem i pośrednictwem pracy; 194 osoby skierowano na staż, 38 osób podjęło pracę w ramach prac interwencyjnych, 83 osoby skierowano na szkolenia pn. „Mała przedsiębiorczość”, „Kadry, Płace, ZUS”, „ Sekretarka- asystentka”, „Auto Cad”, „Manicure-Pedicure”,  62 osoby skorzystały ze środków na otworzenie działalności gospodarczej. W wyniku realizacji projektu 61 osób podjęło działalność gospodarczą, 145 osób podjęło pracę co stanowi 55 % efektywności realizowanego projektu. Ponadto 276 osób podniosło swoje kwalifikacje zawodowe dzięki szkoleniom oraz uczestnictwu w stażach.
 „Wykorzystaj swój potencjał” w ramach Działania 1.3 – przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia.
Okres realizacji : 01.09.2005r. - 30.06.2006r.
Planowany koszt realizacji projektu  908.763,28 zł.
Wydatkowane środki w ramach projektu   888.427,39 zł / 97,76% wartości projektu /
    Celem projektu było zaistnienie osób bezrobotnych na rynku pracy oraz zapobieżenie długotrwałemu bezrobociu osób powyżej 25 roku życia. W projekcie brało udział 284 osób powyżej 25 roku życia.20 osób skierowano na przygotowanie zawodowe w miejscu pracy; 18 osób podjęło pracę w ramach prac interwencyjnych, 197 osób skierowano na szkolenia pn. „Mała przedsiębiorczość”, „ Pełna księgowość komputerowa”, „Obsługa komputera z Internetem i kasą fiskalną”, „Spawanie MIG-MAG”, „Operator wózków widłowych”, „Prawo jazdy kat. C, C+E, D”,54 osób otrzymało środki na podjęcie działalności gospodarczej. W wyniku realizacji projektu 54 osoby podjęły działalność gospodarczą, 133 osoby podjęły pracę co stanowi 46,83 % efektywności realizowanego projektu. Ponadto 169 osób podniosło swoje kwalifikacje zawodowe dzięki szkoleniom oraz uczestnictwu w przygotowaniu zawodowym.
 „Pora na sukces!” w ramach Działania 1.3 – przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia.
Okres realizacji: od 01.07.2006r. do 31.12.2007r.
Planowany  koszt realizacji projektu:  1.786.395,92 zł.
Wydatkowane środki w ramach projektu   1.766.854,18 zł / 98,91% wartości projektu /
   
    Projekt zakładał wsparcie osób bezrobotnych, pomoc w powrocie na rynek pracy oraz przeciwdziałanie długotrwałemu bezrobociu osób powyżej 25 roku życia. Zaproponowane zostały następujące formy wsparcia: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo  pracy, szkolenia zawodowe, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, subsydiowane zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych. Ponadto uczestnikom projektu zaoferowano możliwość przeszkolenia w zakresie uruchamiania własnej działalności gospodarczej oraz jednorazowe środki, które pomogły przy jej podjęciu.W projekcie brało udział 332 osoby powyżej 25 roku życia. 284 osoby objęto poradnictwem i pośrednictwem pracy; 7 osób skierowano na przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, 16 osób podjęło pracę w ramach prac interwencyjnych,
253 osoby skierowano na szkolenia pn. „Kierowca wózków jezdniowych”, „Spawanie MAG-TIG”, „Spawanie MAG-stale niestopowe, MAG- stale nierdzewne”, „Mała przedsiębiorczość”, „Kadry, Płace, ZUS”, „Obsługa komputera z kasą fiskalną i Internetem+ doradca klienta+ subiekt”, „Prawo jazdy kat. C, C+E,”, „Auto Cad”, „Manicure-Pedicure”, 113 osób skorzystało ze środków na otworzenie działalności gospodarczej. W wyniku realizacji projektu 111 osób podjęło działalność gospodarczą, 91 osób podjęło pracę co stanowi 53 % efektywności realizowanego projektu. Ponadto 83 osoby podniosły swoje kwalifikacje zawodowe dzięki szkoleniom oraz uczestnictwu w przygotowaniu zawodowym.
 „Szansa na start!” w ramach Działania 1.2 – perspektywy dla młodzieży.
Okres realizacji : 01.09.2005r. - 30.06.2006r.
Planowany koszt realizacji projektu 1 515.515,00 zł.
Wydatkowane środki w ramach projektu 1 450.947,85 zł / 95,74% wartości projektu /
    Celem projektu była szeroko rozumiana aktywizacja zawodowa bezrobotnej młodzieży, przede wszystkim doprowadzenie do wzrostu aktywności zawodowej osób, które nie ukończyły jeszcze 25 roku życia.  W projekcie brało udział 319 osób do 25 roku życia. 170 osób skierowano na staże; 44 osoby podjęły pracę w ramach prac interwencyjnych, 85 osób skierowano na szkolenia pn. „Mała przedsiębiorczość”, „ Obsługa komputera z kasą fiskalną i Internetem”, „Kadry, Płace, ZUS”, „Prawo jazdy kat. C”, 36 osób skorzystało ze środków na otworzenie działalności gospodarczej. W wyniku realizacji projektu 36 osób podjęło działalność gospodarczą, 95 osób podjęło pracę co stanowi 41% efektywności realizowanego projektu. Ponadto 209 osób podniosło swoje kwalifikacje zawodowe dzięki szkoleniom 
 

 „Zrób to sam!” w ramach Działania 1.2 – perspektywy dla młodzieży.
Okres realizacji : 01.01.2004r. - 31.05.2005r.
Planowany koszt realizacji projektu 162.385,00 zł
Wydatkowane środki w ramach projektu 161.869,31 zł / 99,68 % wartości projektu /

    `W projekcie brało udział 43 osoby do 25 roku życia. Zorganizowano szkolenie pn. „Mała przedsiębiorczość”  dla 38 osób, z czego 34 osoby otrzymały świadectwo ukończenia szkolenia. Spośród osób, które ukończyły szkolenie wybrano 7 osób, którym udzielono jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz wprowadzono dodatkowo 5 osób zainteresowanych otworzeniem działalności gospodarczej. Osobom tym udzielił doradca zawodowy porady, a następnie zostały im przydzielone dotacje. Pomocą w poszukiwaniu pracy objęto 23 osoby. Spośród 12 osób, którym udzielono dotacji wszystkie rozpoczęły działalność gospodarczą do momentu zakończenia projektu. Pracę podjęło 11 osób, 2 osoby rozpoczęły działalność gospodarczą z własnych środków.
 „Aktywność popłaca – wsparcie i aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”- Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.

Okres realizacji: 31.12.2006 r. – 31.03.2008 r.
Koszt projektu ogółem: 462 415,00 PLN, dotacja z EFS 369 932,00 PLN
    Projekt był kontynuacją pracy na rzecz najbardziej potrzebujących mieszkańców Bielska-Białej, rozpoczętej kilka lat wcześniej w projekcie „Przeciw bezradności”. Adresatami pomocy ponownie byli bezrobotni bielszczanie, osoby bez dachu nad głową, rodziny zmagające się z uzależnieniami. W większości byli to mieszkańcy części Bielska - Białej, które zostały objęte programem rewitalizacji – Starówki i Śródmieścia.  Do projektu zostało włączonych 60 osób: 16 długotrwale bezrobotnych,  19 długotrwale korzystających z pomocy społecznej, 3 uzależnione od alkoholu, 16 młodych, pochodzących ze środowisk ubogich i zagrożonych dysfunkcją społeczną. Ponadto wsparciem z zakresu pracy socjalnej przy użyciu kontraktu socjalnej oraz technik zapobiegających wypaleniu zawodowemu objęto 100 pracowników MOPS.  Do współpracy w realizacji projektu MOPS zaprosił Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej oraz bielską firmę Gardenus – Usługi Ogrodnicze S.C. Biorący udział w projekcie bielszczanie znajdowali się pod opieką psychologa, terapeuty i trenera. W ramach działań odbywały się spotkania grup wsparcia i samopomocowych, treningi interpersonalne, na których uczestnicy poznawali m.in.  tajniki mowy ciała. Prowadzony był szereg szkoleń oraz warsztatów. 19 osób ukończyło kurs obsługi klienta i kasy fiskalnej,  10 obsługi wykaszarek i kosiarek spalinowych, po 2 osoby szkolenie spawania metodą MAG oraz obsługi pił mechanicznych, 1 kurs księgowości komputerowej. 5 osób uczestniczyło w kursie dla kierowców wózków widłowych. 6 uczestniczek szkoliło się na opiekunki społeczne – wszystkie zdały egzamin i otrzymały certyfikaty. 4 z nich odbyły przygotowanie zawodowe, jedna zdobyła zatrudnienie. Uczestnicy uczyli się również języka angielskiego i obsługi komputera. W efekcie - 18 uczestników projektu zdobyło pracę, jedna założyła własną firmę, jedna rozpoczęła studia. Dzięki wsparciu biorący udział w projekcie mieszkańcy Bielska-Białej nie tylko podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe, lecz także zwiększyli samoocenę, aspiracje zawodowe oraz poczucie własnej wartości.
Zgłoś błąd
Pdf
Drukuj
Powrót
Na skróty
bip - Biuletyn Informacji Publicznej
e-skrzynka podawcza
SPM
BUDZET
Budżet obywatelski
RIT - Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego
Pogoda i jakość powietrza
pomoc prawna
1%
To jest aplikacja Webphone służąca do bezpłatnego dzwonienia do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

 

______